Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА
 „AZPEQ.COM

 

Настоящият документ съдържа общите правила за ползване от потребителите на предоставените чрез интернет сайта „Azpeq.com” /наричани по-долу за краткост „Правилата”/ информационни услуги и ресурси.

 • ОБЩИ ПРАВИЛА

 

Настоящите Правила определят взаимоотношенията между потребителите на САЙТА „Azpeq.com” и  „Аз пея” ЕООД, собственик на сайта.

I.I. ДЕФИНИЦИИ. ПРОМЯНА И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА

1.1. “САЙТЪТ” е Интернет сайта Azpeq.com”, всички негови страници, подсайтове и други елементи, както и всички услуги във връзка с Azpeq.com”, собственост на и предоставяни от „Аз пея” ЕООД.

1.2. Интернет сайтът Azpeq.com” e обособено място в световната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP 1.1, HTTPS или друг стандартизизиран протокол, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, чрез който Търговеца предоставя услуги на потребителите. Сайтът е съобразен с приложимото българско законодателство.

1.3. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставени от Търговеца чрез интернет сайта Azpeq.com”, независимо дали е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА.

1.4. “ТЪРГОВЕЦЪТ” е „Аз пея” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200476122, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Красно село”, ж.к. “Лагера”, бл. № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, e-mail: info@azpeq.com. Логото, съдържанието и всички останали елементи на сайта Azpeq.com” са изключителна собственост на „Аз пея” ЕООД.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на търговеца, на сайта, на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK, MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на  каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

1.6. „Случайно събитие” е такова събитие, което по разумна преценка не може да бъде вменено във вина и отговорност на Търговeца.

1.7. Търговецът има право да променя едностранно настоящите Правила, за което се задължава да уведоми потребителите в подходящ срок и по подходящ начин. Потребителят може да заяви писмено, че не приема промените в срок от десет дни от уведомяването му за промените. В този случай правоотношения между потребителя и Търговеца се прекратяват в десетдневен срок от заявлението. В случай че потребителят не заяви неприемане на промените, той се счита обвързан от тях.

1.8.За ползването на Azpeq.com” и услугите, които се предоставят чрез сайта е необходимо потребителите да приемат „Правилата”. Отбелязвайки “съгласен съм с Правилата за ползване на сайта Azpeq.com”, и маркирайки “Регистрация”, лицето става Потребител на Azpeq.com”с условието, че е запознат с Правилата и е задължен да ги спазва при ползване на сайта. Потребителите, ползващи която и да е от услугите на сайта без предварителна регистрация, са обвързани с Правилата от началния момент на ползване на съответната услуга.

II. РЕГИСТРАЦИЯ. ЮРИДИЧЕСКИ ХАРАКТЕР НА ОТНОШЕНИЯТА.

 • За да има възможност да ползва всички услуги чрез сайта, потребителят на Az peq.com” е необходимо да се регистрира, чрез попълване на електронна регистрационна форма, в която оставя посочения тип информация във верен, точен и пълен вид.
 • Извършвайки електронно изявление, с което се декларира запознаване с настоящите Правила и тяхното приемане, потребителят се обвързва със задължението да спазва безусловно Правилата.
 • Търговецът съхранява записаната от потребителя лична информация. Посочената информация няма да бъде предоставяна на трети лица различни от компетентните държавни органи, със съответните правомощия.
 • При регистрацията си потребителят заявява e-mail адрес и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез Azpeq.com” При условие, че потребителското име не е вакантно, от потребителя се изисква да посочи друго потребителско име и парола.
 • С регистрацията на потребителя в Azpeq.com” възникват автоматично правоотношения с Търговеца. Непосредствено след регистрацията, Търговецът изпраща на потребителя, на посочен от последния e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.


III. УСЛУГИ.

Чрез Azpeq.com” търговецът предоставя на потребителите след регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Правила и приложимото българско законодателство. Търговецът си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява своевременно потребителите по подходящ начин.
Чрез Azpeq.com” търговецът предоставя и други услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни. За ползването на тези услуги се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани в сайта потребители.
Търговецът си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно уведомява потребителите.

3.1. Търговецът предоставя за ползване на потребителите чрез Azpeq.com” определени услуги само срещу регистрация, като за тях се изисква заплащане. В тези услуги се включват „Запис на песен”, „Заявка за караоке”, „Топ 20” и други подобни услуги:

 • Услугата „Запис на песен” дава възможност на потребителите на Azpeq.com”  да съхраняват повече от пет записа на песни в личния си профил, който се създава своевременно след регистрацията на потребителя в Azpeq.com”. Публикуваните в Azpeq.com”  профили могат да се разглеждат и от  другите потребители.
 • Услугата „Заявка за караоке” е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола. Тази услуга дава възможност на потребителите на Azpeq.com” взаимно да си обменят музикални изпълнения.
 • Услугата „Топ 20” дава възможност на потребителите да участват в класации, организирани от търговеца.

3.2.Когато потребителят желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез Azpeq.com”, той прави конкретна заявка. За платената заявка се прилагат настоящите Правила, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго от търговеца. Търговецът предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.

 • В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, след изпращането на SMS потребителят получава нарочен код. Услугата започва да се предоставя с въвеждането на кода, което се извършва в разумен срок от получаването на кода от потребителя. Когато потребителят не въведе кода в посочения срок, конкретната платена услуга не се предоставя.

3.3.Ползването на всяка платена услуга може да бъде еднократно или периодично на абонаментна основа.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.Права и задължения на Търговеца:

 • Търговецът се задължава да предоставя услугите чрез сайта Azpeq.com”, съобразно настоящите Правила и приложимото българско законодателство.
 • Търговецът няма задължение да проверява и контролира съдържанието на материалите, публикувани Azpeq.com” от потребителите , както и авторските права върху тези материали.
 • Търговецът има право, но не и задължение да премахва от Azpeq.com” материали, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават приложимото българско законодателство.
 • Търговецът има право да получава възнаграждения от потребителите за ползването на платените услуги. Размерът на възнагражденията и начините за заплащането им се определят едностранно от търговеца.
 • Търговецът има право да поставя в Azpeq.com” препратки към други интернет страници, както и всякакви рекламни карета, банери и други подобни.
 • Търговецът има право да прекрати достъпа на определени потребители до Azpeq.com”, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си, извършват злоумишлени действия или по какъвто и да било начин нарушават настоящите Правила и приложимото българско законодателство.
 • Търговецът има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като уведомява надлежно потребителите чрез съобщение на сайта Azpeq.com”, не по-късно от 10 дни преди прекратяването.
 • Търговецът може да премахва регистрация на потребители и всякаква информация, публикувана на сайта от тях при неизползване на потребителското име и парола за период от време, по-дълъг от шест месеца.
 • Търговецът може да изпраща рекламни съобщения до потребителите на посочени от техните профили ICQ, Email, мобилен телефон и пощенски адрес, като не носи отговорност за съдържанието им.

4.2.Права и задължения на потребителя:

 • Потребителят има право да ползва услугите, предоставяни от Търговеца чрез Azpeq.com”, при спазване на настоящите Правила и приложимото българско законодателство.
 • Потребителят няма право да възпроизвежда каквато и да е информация от сайта Azpeq.com”  с търговска цел под каквато и да било форма.
 • Потребителят няма право да възпроизвежда наименования на услуги и/или да ползва knew-how на търговеца за предоставянето на услугите;
 • Потребителят се задължава да не публикува в Azpeq.com” материали, които:
 • накърняват права на интелектуална собственост
 • имат нецензурно съдържание
 • увреждат или заплашват с увреждане лични права на други граждани
 • са във връзка с рекламни съобщения, конкурси, състезания, набиране на персонал, търговия и/или други извън публикуваното от търговеца съдържание.
 • противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Правила и приложимото българско законодателство.
 • Във връзка с ползването на предоставяните от Търговеца чрез Azpeq.com”  услуги, потребителят е длъжен:
 • да спазва настоящите Правила и приложимото българско законодателств;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Правила;
 • да заплаща надлежно възнагражденията за ползването на платени услуги.
 • Забранено е неоторизираното възпроизвеждане под каквато и да е форма на информация от структурата и съдържанието на сайта „Azpeq.com” с търгвска цел или извън рамките на обичайното лично ползване.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
5.1.С разполагането на всеки аудио и видео материал, текст или друг материал /потребителско съдържание/ на сайта Azpeq.com”, потребителите предоставят на Търговеца безвъзмездното и безсрочно право да го използва, записва, съхранява за нуждите на сайта и/или свързаните с него услуги, както и за други нужди на търговеца. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва и публикува съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на валидно правно основание, както и че разполагането на това съдържание на сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Правила не нарушава правата на трети лица. В допълнение, потребителят декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от потребителя потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на сайта Azpeq.com”.
5.2.Регистрираният потребител е единствено отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
5.3.С разполагането на всяко потребителско съдържание на сайта Azpeq.com” потребителят се съгласява и предоставя на търговеца правото да визуализира и систематизира публикуваните материали в сайта по своя преценка.
5.4. С разполагането на всяко потребителско съдържание на сайта Azpeq.com”, потребителят се съгласява и предоставя на всички останали потребители на услугите, включително нерегистрирани, необходимото право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от Търговеца чрез предоставяните услуги на сайта Azpeq.com”, без да дължат възнаграждение за това.
5.5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на сайта Azpeq.com” извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на „Аз пея” ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Аз пея” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
5.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Azpeq.com”, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

„Аз пея” ЕООД
Бул. Цар Борис III N:53,
Град София, България
Тел.: 0894 600 790
E-mail: info@azpeq.com.


Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

 • Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
 •  Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
 • Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от “Azpeq.com”
 • Информация, достатъчна за „Аз пея” ЕООД, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
 • Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
 • Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.

„Аз пея” ЕООД по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
5.7. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до „Аз пея” ЕООД със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, „Аз пея” ЕООД го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1.Търговецът не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителите профили и материали, както и за тяхната достоверност. Отговорността в тази насока е изцяло на потребителите. Търговецът няма задължение да контролира съдържанието на материалите, публикувани в Azpeq.com”, както и за изрядността на авторските права върху последните.

6.2.Търговеца не носи отговорност за конкретното съдържание на коментарите на потребителите. В случай че дадено лице се чувства засегнато, отговорността за това носи потребителя, публикувал коментара.

6.3.В случай, че в резултат на поведение на потребители противоречащо на настоящите Правила, Търговецът претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Търговеца в пълен размер.
6.4.Търговецът не носи отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
6.5.Търговецът не носи отговорност за невъзможност за ползване на услугите чрез Azpeq.com”  при липса на необходимото  оборудване /хардуер и софтуер/ на потребителя.

6.6. Търговецът не носи отговорност за случайни събития и техните последици или непреки щети /включително но не ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и други/, както и не носи отговорност пред потребителите и трети лица , за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта Azpeq.com”.
6.7. Търговецът полага грижи за предоставяне на възможност за нормално ползване на услугите от потребителите, но няма задължение и не гарантира, че безплатно предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Правила, потребителите декларират, че използването на предоставените услуги ще бъде изцяло не техен риск и отговорност, а страните се съгласяват, че търговеца не отговаря за евентуално причинени на потребителите при ползване на предоставяните услуги вреди, освен ако са причинени от търговеца умишлено или при проявена груба небрежност.
6.8. Търговецът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителите чрез публикуване на сайта на търговска информация на други потребители или трети лица.
6.9. С приемането на настоящите Правила потребителите декларират, че осъзнават възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката да сайта Azpeq.com”, които могат да възникнат независимо от положената от страна на търговеца грижа. Потребителите декларират, че няма да претендират каквито и да било обезщетения от търговеца за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ

7.1. Настоящите правоотношения може да се прекратят:

 • по взаимно съгласие на страните.
 • с десетдневно предизвестие от всяка една от страните до другата страна.

7.2.В случай, че някоя от страните не изпълни някое от задълженията си по настоящите правила, другата страна може да прекрати правоотношението без предизвестие.
7.3.Възникналото между страните правоотншение се прекратява автоматично:

 • при спиране на поддръжката на Azpeq.com”  от Търговеца.
 • при прекратяване на дейността на Търговеца.

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА
8.1. Предвидените в настоящите Правила писмени изявления и съобщения на потребителите се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факс-съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в сайта Azpeq.com”  и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
8.2.В случай, че потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия или друг координат за кореспонденция, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от търговеца, дори ако не е било получено.
8.3. Събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите се извършва при стриктно спазване на приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
8.4. За всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.5. Всички спорове между страните се решават м дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящите Правила между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване , както и спорове за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще подлежат на разрешаване от компетентния български съд.

„АЗ ПЕЯ” ЕООД 2008 – 2014г.

 
име за контакт:    
e-mail за контакт: